BetSil™ System är en serie av miljövänliga produkter som består enbart av naturliga råvaror. Inga av våra produkter skadar miljön eller är klassade som hälsoskadliga. Produkterna innehåller inga flyktiga organiska ämnen (VOC), inga gifter och är heller inte brandfarliga.

Ett behandlat betonggolv ger en god arbetsmiljö då golvet blir mer lättstädat och inte kan kontamineras med oljor eller andra kemikalier. Detta bidrar också till lägre förbrukning och behov av starka rengöringsmedel. I många fall räcker det att tvätta, eller helt enkelt spola golvet, med vatten.

För lantbrukare och stallägare ger ett behandlat stall eller ladugård en bättre arbetsmiljö för både människor och djur då risken för bakteriespridning minskar eftersom urin och djurspill inte kan absorberas av betongen.

Utdrag ur vår Miljöpolicy:

– BetongFörsegling Scandinavian AB skall tillverka och applicera produkter som skyddar betongytor från nedbrytning, förslitning eller kontaminering och därmed ge betongytan ökad livslängd.

– Vi skall värna om miljön genom att använda naturliga råvaror och modern, energisnål produktionsteknik.

– Vid applicering av medel skall hänsyn tas till omgivande miljö. All eventuell avfall skall hanteras enligt gällande miljölagsstiftning.

Per Ekman, VD